Kontakt

SKLEP INTERNETOWY

Długa 30, 98-220 Zduńska Wola 

tel.: +48 885 566 566 

e-mail: sklep@e-wola.pl

 

Wola sp. Z O. O.

siedziba: ul. Długa 30, 98-220 Zduńska Wola 

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia 

w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, 
KRS: 0000221003, 
NIP: 8291640948, 
REGON: 731655525, 
kapitał zakładowy: 22 050 000,00 zł 

 Sekretariat 

tel.: +48 43 825 40 00 

 Inspektor Ochrony Danych 

Aleksandra Wójcik

e-mail: iod@e-wola.pl

tel.: +48 605 699 199 

Inspektor Ochrony Danych 

(dla sklepu internetowego, newslettera)

e-mail: iod@gatta.pl

tel.: +48 43 825 36 28  

Dział Handlowy

ul. Długa 30
98-220 Zduńska Wola

Tel.: +48 43 824 44 42
Fax: +48 43 824 44 42

Dział Handlowy - Sieci

Tel.: +48 43 825 40 42

Dział eksportu

Tel.: +48 43 825 40 45

Napisz do nas

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest FERAX Sp. z o.o. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Szadkowskiej 4/6.
  • Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą tradycyjną na adres Administratora wskazany powyżej lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@gatta.pl.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji kontaktu z Państwem.
  • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie podjęcie niezbędnych działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) lub uzasadniony prawnie interes Administratora jakim jest udzielenie odpowiedzi na zadane pytania (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • Odbiorcami Państwa Danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne.
  • Okres przetwarzania danych osobowych dla celów kontaktu wynosi 1 rok chyba, że w związku z zapytaniem doszło w późniejszym czasie do zawarcia Umowy- wówczas przechowywane są do czasu upływów wskazanych dla danej Umowy (okresów przedawnienia lub okresów wynikających z przepisów podatkowych w zależności który okres jest dłuższy).
  • Posiadają Państwo dostęp do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Państwa Dane Osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.